FR   l   NL   l   EN

Vreemdelingenrecht

Het kabinet M13 telt verschillende ervaren specialisten in het vreemdelingenrecht. Zo zijn verschillende vennoten lid van de Gemengde vreemdelingencommissie van de Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Zij hebben actief deelgenomen aan verschillende regularisatiecampagnes van de overheid.
Onze diensten omvatten alle aspecten van deze materie, meer bepaald:
  • asiel,
  • visa voor kort en lang verblijf,
  • het statuut van studenten van vreemde origine,
  • gezinshereniging,
  • regularisaties (aanvragen op basis van de wetsartikels 9 bis en 9 ter),
  • nationaliteit,
  • vreemdelingenarbeid,
  • internationaal privaatrecht,
  • detentie van vreemdelingen met het oog op hun uitzetting.
De prestaties in deze materie zijn zeer uiteenlopend: oriënterend advies, onderhandelingen met de administratie, inleiden en opvolgen van de aanvragen en beroep bij de overheid en administratieve rechtbanken (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, regionale autoriteiten enz.) en rechtsmachten (aanvraag tot invrijheidsstelling voor de Raadkamer, beroep voor de rechtbank van Eerste Aanleg in nationaliteitsdossiers, procedures in kortgeding, enz.).