FR   l   NL   l   EN

Honoraria

Het honorarium van de advocaat wordt over het algemeen berekend op basis van de tijd die aan een dossier werd besteed.
Het uurtarief wordt bepaald bij de opening van het dossier volgens de volgende criteria: ervaring van de advocaat in kwestie, soort interventie, complexiteit van het dossier, dringendheid, belang van de zaak en financiële mogelijkheden van de klant.
Bij de eigenlijke honoraria komen nog extra kosten, zoals secretariaatskosten, kosten voor deurwaarders of experts of andere werkings- en verplaatsingskosten.
In samenspraak met de cliënt kan het honorarium eventueel aangevuld worden met een ‘success fee’, een bijkomende vergoeding afhankelijk van het behaalde resultaat.
In bepaalde gevallen kunnen de prestaties op forfaitaire basis vergoed worden.
Naarmate het dossier vordert, worden regelmatig tussentijdse kostenstaten en honoraria naar de cliënt gestuurd, met een overzicht van de al geleverde prestaties en met het verzoek tot betaling van de voorschotten.
Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening opgesteld.
Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%.